Grupy robocze

Hospodářská spolupráce

 • hospodářské komory působící v příhraničí.

Uspořádány budou 2 konference pro zástupce hospodářských komor z České republiky a Polska.


Životní prostředí

 • kraje a vojvodství,
 • obce s rozšířenou působností a ostatní obce, města a okresy, které leží přímo u hranic. 

V rámci skupiny pro ochranu životního prostředí se uskuteční 6 školících konferencí pro zaměstnance úřadů zodpovědných na vydávání povolení v oblasti vodohospodářství, ochrany ovzduší, hospodaření s odpady (včetně přeshraniční přepravy odpadů). Konference budou také zaměřeny na problematiku přístupu k informacím o životním prostředí.


Územní plánování

 • kraje a vojvodství, 
 • obce s rozšířenou působností a ostatní obce z prvního a druhého příhraničního pásma.

Aktivity: organizace školení pro obce z prvního a druhého příhraničního pásma a 2 konferencí a šestidenních workshopů. Námětem plánovaných školení bude komparace systémů územního plánování na místní úrovni. Ve druhé části projektu bude zpracována analýza výstupů vybraných místních územních plánů obcí, které spolu hraničí, a uskuteční se workshopy zaměřené na snahu identifikovat střety a vypracování společného rozvojového rámce.


Ochrana zdraví a bezpečnost

 • zdravotnické záchranné služby a ostatní složky integrovaného záchranného systému jako jsou hasiči, horská služba a další.

V rámci této aktivity se uskuteční 2 školící konference. Cílem a výsledkem konferencí bude poskytnutí informaci o legislativě na české a polské straně, která řeší ochranu zdraví a bezpečnost.


Administrativní problémy

 • všechny státní a samosprávné instituce,
 • veřejné instituce, nevládní organizace a další způsobilé subjekty v oblasti veřejných služeb a v celospolečensky přínosných oblastech.

V rámci skupiny pro administrativní problémy bud zpracována analýza s názvem Mapa kompetencí pro českou a polskou samosprávu. Uskuteční se 4 konference, jejíchž cílem bude prezentace dosažených výsledků.


Doprava

 • zakládající členové ESÚS,
 • obce a města z příhraničního území, které řeší problematiku propojení s druhou stranou hranice,
 • ostatní instituce z oblasti dopravy. 

Hlavním cílem české i polské strany je rozšíření spolupráce v přeshraničním prostoru. V rámci spolupráce dojde k uspořádání 3 konferencí v letech 2018-2020.