O projektu

O projektu

„Společně řešíme problémy”

Zdroj financování: Projekt „Společně řešíme problémy” je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Trvání projektu: 1.1.2018 - 31.03.2021 (39 měsíců).

Rozpočet: 330 235,93 EUR.

Projekt je zaměřen na řešení zjištěných systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. 

Hlavním cílem projektu je zintenzívnění spolupráce mezi klíčovými institucemi podílejícími se na česko-polské přeshraniční spolupráci, vytvoření kooperační sítě pro tuto spolupráci, komunikačních kanálů a platformy setkávání odborníků z určitých oborů. Vše bude realizováno prostřednictvím ESÚS NOVUM. Platforma střední velikosti vytvořená na úrovni podporovaného území programu Interreg V-A v prostoru působnosti ESÚS NOVUM přispěje k naplnění aktivit uvedených v prioritní ose 4: vytváření, posilování, upevňování a rozšiřování přeshraničních partnerství subjektů za účasti veřejných institucí, nestátních neziskových organizací a jiných způsobilých subjektů. S cílem naplnění uvedených cílů bylo sestaveno 6 pracovních skupin pro různé oblasti spolupráce. 

Uskuteční se konference a školící workshopy, jejichž výsledkem bude zvýšení informovanosti v daných oblastech. V rámci projektu vznikne platforma pro sítě spolupracujících institucí. Díky činnosti pracovních skupin budou zavedeny změny, které přispějí k odstranění bariér spolupráce. 

CÍLOVÉ SKUPIN

V rámci projektu „Společně řešíme problémy” působí 6 odborných skupin. Členy pracovních skupin jsou lidé z obou stran hranice české a polské části podporovaného území. Jejich činnost je zaměřena na zintenzívnění spolupráce mezi klíčovými institucemi a komunitami v oblasti česko-polské přeshraniční spolupráce. Jedná se o následující cílové skupiny projektu:

DOPRAVA

ADMINISTRATIVNÍ PROBLÉMY

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE